Sr No. Trustee’s Name Designation
1 Mr. Kuldeepsingh Jagram Chaudhari Chairman
2 Mr. Bhushan Eknath Mahajan Vice-Chairman
3 Mr. Manoj Baburao Salunke Secretary
4 Mr. Dyaneshwar Shankar Bhagwat Member
5 Mr. Subhash Gangadhar Yeola Member
6 Mr. Bharat Ramji Patel Member
7 Mr. Jitendra Manji Patel Member
8 Mrs. Priyanka Manoj Salunke Member
9 Mrs. Neeta Kuldeepsingh Chaudhari Member
10 Mrs. Mrunal Bhushan Mahajan Member
11 Mrs. Mangala Dyaneshwar Bhagwat Member